Tasfiye Sonu

TASFİYE SONU

          1.    Dilekçe

          2.    Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha-noter onaylı)

          3.    Hazirun cetveli

          4.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

          5.  Gündem

          6.    Kapanış bilançosu

          7.    Bilanço ile ilgili yatırılmış olan damga vergisi makbuzu 

Ek Dosyalar

Dilekçe 

Ticaret Sicil - Menu